1.500.000

MBT 022 Hook 345 Bộ 28 cái gồm: 20 MC tự khóa + 4 mắc cài R6 + 4 mắc cài R7

2.500.000

MBT 022 Hook Bộ 28 cái gồm: 20 MC tự khóa + 4 mắc cài R6 + 4 mắc cài R7